پشتیبانی


پشتیبانی

  ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری نرم افزار به منظور حفظ کارایی سیستم ها و تداوم سرویس دهی آنها می باشد که شرکت ریز کاران این خدمات را در قالب قراردادهای پشتیبانی که شامل موارد زیر می باشد ارائه میدهد:

  • برپانگهداشتن نرم افزار و رفع اشکالات بوجود آمده
  • انجام تدابیر لازم به منظور حفظ و نگهداری اطلاعات و ذخیره سازی مطمئن آنها
  • ارایه آخرین ویرایش های نرم افزارکه توسط تیم فنی طراحی و پیاده سازی میگردد و نصب و راه اندازی این ویرایش ها برروی کامپیوترهای کارفرما
  • انجام عملیات تکمیلی و ارتقاء نرم افزار به منظور پاسخگوئی به نیازهای جدید