راه اندازی اتاق های کنفرانس


راه اندازی اتاق های کنفرانس

شرکت ها برای پیشرفت خود نیاز به ارتباط با محیط خارج از سازمان دارند که به این منظور از افراد خارج از سازمان برای برگزاری جلسات و همایش ها دعوت به عمل می آورند.