اتاق سرور و Data Center


اتاق سرور و Data Center

یکی از مسائل مهم انتخاب مکان برای اتاق سرور است که بتوان از کنترل های فیزیکی و محیطی مطمئن شد که در برابر آتش، سیل و سایر خطرات مشابه ایمن باشد.