شبکه های فیبر نوری


شبکه های فیبر نوری

شبکه های فیبر نوری در زمینه های مختلفی مثل مخابرات، حسگر ها، کاربرد های نظامی، کاربرد های پزشکی و روشنایی استفاده می شود.

نخستین ساختار تولید فیبر نوری، یک میله شیشه ای از جنس سیلیکا است که در یک فرآیند جداگانه این میله کشیده شده تبدیل به فیبر می شود.