نصب راه اندازی دکل های مخابراتی


نصب  راه اندازی دکل های مخابراتی

یکی از مراحل مهم ساخت و تولید دکل نصب آن می باشد که در صورت انجام غیر اصولی آن تمامی مراحل قبل و بعد را تحت الشعاع قرار خواهد داد، در مرحله نصب با توجه به نوع  دکل تجهیزات و نحوه نصب آن متفاوت می باشد ولی در نوع مهاری نصب این دکل با توجه به مهارت و تجربه نصاب معمولا بدون نیاز به تجهیزات خاصی صورت می گیرد که در نصب دکل های مهاری دقت و محاسبات دقیق از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار می باشد.