تجهیزات برق اضطراری


تجهیزات برق اضطراری

سامانه برق اضطراری نوعی سامانه پشتیبان است که در صورت از کار افتادن سامانه معمولی مورد استفاده قرار می گیرد و شامل ژنراتور ها، سلول های سوختی، سامانه های نوری و دستگاه های دیگر می شود.

منابع تغذیه اضطراری را می توان بر اساس روش تامین انرژی دسته بندی کرد، برخی از منابع از باتری برای تولید انرژی استفاده می کنند که این منابع از نظر مدت زمان تامین برق محدود هستند و برخی دیگر از موتور مکانیکی و ژنراتور استفاده می کنند که تا زمانی که سوخت مکانیکی تامین شود قادر به تامین برق هستند.