تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه


تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه

به قطعاتی مثل دوربین مداربسته که متصل به برق بوده و در تولید، هدایت و تقویت سیگنال ها نقش دارند و به خودی خود فعال می باشند قطعات فعال گفته می شود و به قطعاتی که به برق متصل نمی شوند و در حقیقت فعالیتی ندارند قطعات پسیو گفته می شود.