امواج رادیویی

aa ، شبکه

مختصری از امواج رادیویی و تقسیم بندی باند ها و فرکانس ها

 امروزه و در عصر پیشرفت تكنولوژی، كاربرد و استفاده از طیفهاي فركانسي و امواج رادیویي در حال گسترش روزافزون است. مهمترین مزیت این فناوري كاهش حجم اتصاالت و وسایل رابط همچون سیمها و كابلها هستند كه در نتیجه موجب كاهش چشمگیر هزینهها ميگردند. به .طوري كه روابط بدون سیم جایگزین مطمئن آنها ميشوند ارتباطات به وسیله امواج رادیویی، برپایه قوانین فیزیك و انرژي امواج الكترومغناطیسي استوار است. بدین منظور برخي مفاهیم اولیه مربوط به .این موضوع را به اجمال از نظر ميگذرانیم :

همه ی ما تا کنون عباراتی نظیر UHF, VHF, AM, FM و … را شنیدهایم. فضاي اطراف ما آكنده از امواج رادیویي است كه در تمام جهات در حال انتشار وعبور و مرور ميباشند.اصولا یك موج رادیویي یك موج الكترومغناطیسي ميباشد كه معمولا توسط آنتن منتشر ميگردد. امواج كمیته ملي ارتباطات FCC رادیویي داراي فركانسهاي مختلفي هستند، كه برحسب كاربري مطابق با استانداردهایي تقسیمبندي شدهاند. در آمریكامسئولیت مدیریت و تصمیمگیري در مورد تخصیص طیفهاي فركانسي و صدور مجوز و یا تعیین استانداردها را برعهده دارد. امواج رادیویي در هوا با سرعتي نزدیك به سرعت نور انتقال ميیابند. این امر یكي از مهمترین مزایاي این فناوري ميباشد كه نقش بسزایي در تسریع ارتباط به عهده دارد.

امواج رادیویي داراي فركانسها و باندهاي مختلفي هستند، به وسیله یك گیرنده مخصوص رادیویي شما ميتوانید، امواج مربوط به همان گیرنده را را اعالم FM و باند MHz دریافت نمایید. براي مثال زماني كه شما مشغول گوش دادن به یك ایستگاه رادیویي هستید، گوینده فركانس 5.91 .شما تنها ميتواند گستره فركانسي تخصیص یافته مربوط به خود را دریافت نماید FM ميكند. رادیوي یا طول موج یك سیگنال الكترومغناطیسي با فركانس یا بسامد آن رابطه معكوس دارد، بدین معني كه باالترین فركانس كوتاه ترین Wavelength طول موج را دارا ميباشد. در كل سیگنالهاي با طول موجهاي بلند تر مسافت بیشتري را ميپیمایند و از قابلیت نفوذ بهتري در میان اجسام در .برابر سیگنالهاي داراي طول موج كوتاه برخوردارند.

دردسته بندی امواجی که قبال ذکر شد هر گروه کاربردهای خاص خود را دارد که در زیر برخی از آنها آمده است :

 1. متحرک هوانوردی
 2. ناوبری رادیویی
 3. آماتور
 4. آماتور ماهواره ای
 5. پخش همگانی صدا
 6. متحرک خشکی
 7. متحرک دریایی
 8. هواشناسی ماهواره ای
 9. تعیین موقعیت رادیویی و ماهواره ای
 10. تحقیقات فضایی
 11. پخش تصاویر تلویزیونی و غیره...

که خود نیز دارای دسته بندی های زیر مجموعه ای هستند. یک موج رادیویی یک موج الکترومغناطیسی است که می تواند بوسیله یک آنتن انتشار یابدوهمانطور که میدانید امواج رادیویي فرکانسهای متفاوتی دارند یکي از سوالهاي ابتدایي شما ممکن است این باشد که چرا برخی از امواج و فرکانسهایی که حتی بر روي یک باند مشترک منتشر چرا بوسیله رادیوهای گیرنده خانگی قابل دریافت نمی باشند؟ “M F “می شوندمثال باند FM پاسخ این است که گیرنده خانگي شما فقط می تواند باندهاو فرکانس هایی را که کارخانه سازنده از پیش براي آن تعیین کرده و مثال براي موج .می باشد را دریافت نماید megahertz تا 108 megahertz بین 88 

در زیر بخشي از كاربردهاي این امواج با ذكر محدوده فركانسي آمده است:

 • MHzاز 535 کیلو هرتز تا 7.1 AM رادیوهاي
 • 509 :كوتاه موج رادیوهاي MHz 26.1 تا MHz
 • 26.96 :شهري باند رادیوهايMHz 27.41 تاMHz
 • رادیوهايFM 108 تا 88 ازMHz

 

و برخي تقسیمات جزئيتر عبارتند از:

 • MHzسیستمهای دزدگیر، دربازكن بدون سیم پاركینگ و ... : در حدود 40
 • MHz الي 50 MHz تلفنهای بدون سیم متداول: در حدود 40
 • MHzهواپیماهای مدل كنترلی: در حدود 72
 • MHzماشینهای اسباببازی رادیو كنترلی: درحدود 75
 • MHzالی 220 MHzگردنبند ردیابی حیوانات: 215
 • MHzالی 849 MHzتلفنهاي سلولي )مانند موبایل(:824
 • MHzتلفنهای بدون سیم: در حدود 900
 • 1.227 :ماهوارهای موقعیتیاب سیستمهاي MHz 1.577 الي MHz

 

  دانلود فایل مجوز عرضه خدمات ورود،خرید وفروش تجهیزات رادیویی