`

تقسیم بندی های نرم افزار

aa , نرم افزار

این نرم افزارها کاربر را قادر به انجام امور خاصی میکند، از نمونه نرم افزارهای کاربردی می توان به نرم افزار های آموزشی و واژهپرداز های مختلف اشاره کرد.

آخرین مطالب

11/5/2019 2:34:32 AM

11/5/2019 3:29:00 AM

11/5/2019 10:01:49 AM

11/5/2019 10:45:29 AM

11/5/2019 10:33:05 AM